دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
رشته های مهندسی
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت

قیمت : 110,000  ریال

مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی

پیشگفتار

این کتاب مناسب دانشمندان و مهندسانی است که به مناابع انارژی باادی و کااربرد آن در

شبکه قدرت علاقه مندند. همچنین بر مدیریت توان راکتیو در شبکه قدرتی، که دارای تعداد

زیادی منابع تولید انرژی باد است تمرکز دارد. امروزه ثابت شاده اسات انارژی بااد یکای از

منابع انرژی تجدیدپذیر با کارایی و رقابت پذیری بسیار و اساتفاده از آن باه طاور فزایناده در

حال افزایش است؛ به عنوان مثال در ژوئن 22۱2 ، تمام ظرفیت بادی نصاب شاده در سراسار

جهان ۱33222 مگاوات بود. گفتنی است، اتصال واحدهای انارژی باادی باه شابکه ت وزیاع

افزون بر تأثیر روی پخش بار، در بعضی شرایط ممکن است سبب افت یا اضاافه ولتااژ نقاا

خاصی از شبکه شود. همچنین شاید سبب ایجاد مشکلات کیفیت توان شده و موجب وقاوع

مسائل مرتبط با پایداری ولتاژ شود.

سیستم های جبران ساز توان راکتیو، توانایی بهبود مشکلات مربو به پایداری ولتاژ را

دارند. ازآنجاکه برای برطرف کردن این مشکلات لازم است روش های جدید توسعه پیدا

کند، برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت بزرگ در سال های اخیر به موضوعی مهم

تبدیل شده است.

با روند بالای نفوذ انرژی باد، نیاز است تأثیر این فنّاوری جدید به کاررفته در شبکه های

قدرت تحلیل شود. ازاین رو برخی کشورها برای رسمیت دادن به نیازهای مزارع بادی در

شبکه های قدرت به توسعه استانداردها و دستورالعمل های شبکه پرداخته اند. همچنین

طراحی شبکه های قدرت با نفوذ زیاد انرژی باد به انتخاب چندین فاکتور مانند بهترین

فنّاوری مورد استفاده، تعداد بهینه واحدهای متصل شده و اندازه بهینه مزارع بادی نیازمند

است

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 174243
 بازدید امروز : 148
 کل بازدید : 543752
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/2031
تقویم
Copyright  © 2014 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved