يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
رشته های مهندسی
بارگذاري سازه ها چاپ دوم

قیمت : 165,000  ریال

بارگذاري سازه ها

مؤلفان: د‌كتر علي خيرالد‌ين

مهند‌س علي مسعود انواري

(ويرايش  و چاپ دوم)

سال انتشار: 1380مهندسی


      الهی

قطره دانش که بخشیدی ز پیش

متصل گردان به دریاهای خویش

تعیین بارهایی که در طول عمر ساختمان به آن وارد می شوند و ترکیبهای مختلف از نامساعدترین شرایط بارگذاری و نحوه انتقال بار به شالوده یکی از مراحل اساسی طرح یک سازه می باشد. در صورتی که در مرحله بارگذاری یک سازه، اشتباهی صورت گیرد آنالیز، طراحی و اجرای آن سازه زیر سؤال قرار می گیرد.

از آنجایی که آیین نامه های بارگذاری همواره حداقل ایمنی و مقاومت را تضمین می‌کنند محاسبان و طراحان عزیز باید علاوه بر مراعات ضوابط و اصول آیین نامه ها، قضاوت مهندسی و درک صحیح و عمیق از هر نوع سازه ای را داشته باشند . هدف از انتشار این کتاب، آشنایی دانشجویان و مهندسان عمران با آیین نامه های بارگذاری معتبر ایران و افزایش قضاوت مهندسی و درک بهتر آنها از رفتار سازه و نحوه انتقال بارهاست.

کتابی که در پیش روی شماست ویرایش دوم کتاب بارگذاری سازه هاست که در سال 1379 به چاپ اول رسید و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. با تغییراتی که در آیین نامه های بارگذاری ایران بویژه آیین نامه 519 ایران و استاندارد 2800 بوجود آمد، مولفین را بر آن داشت که با توجه به سوابق طراحی و محاسبات در دفاتر مهندسی و مشاور و سالها تدریس در دانشگاه ها در دروس طراحی، بارگذاری و طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله مجموعه ای را تنظیم نمایند که علاوه بر دارا بودن مباحث کاربردی و پایه در زمینه بارگذاری، از آخرین آیین نامه های معتبر مرتبط با موضوع استفاده گردد. ویرایش دوم کتاب بارگذاری سازه ها تغییرات بسیار زیادی در مقایسه با ویرایش اول به خود دیده است. علاوه بر تکمیل کردن و به روز کردن فصول قبلی بر اساس آخرین چاپ و ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800، موضوعات مرتبط با نکات جانبی در مورد بارگذاری زلزله شامل تاثیر فرم معماری بر نحوه آسیب پذیری سازه ای، بارگذاری ساختمان های با اختلاف تراز(دوبلکسی)، دیافراگم ها، بحث ابهامات موجود در ویرایش سوم استاندارد 2800، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، بارگذاری انفجار و مخازن آب و بارگذاری ناشی از اثر ضربه هواپیما به ساختمان به کتاب جدید اضافه شده است.

مجموعه حاضر علاوه بر مطالب بارگذاری، دارای مثالها و تمرینات بسیار متعددی در این زمینه می باشد که فصل بارگذاری جانبی زلزله و فصول مرتبط با آن بر اساس آیین نامه زلزله ایران ( ویرایش سوم استاندارد 2800-  سال 1384) و فصل بارگذاری ثقلی  و فصول مرتبط به آن از آیین نامه بارهای وارد بر ساختمان (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان -  چاپ چهارم -  سال 1388) منطبق شده است.

این کتاب شامل بیست و یک  فصل می باشد. در فصل اول کتاب اصول اولیه بارگذاری و تقسیم بندی بارهای وارد بر ساختمان ارائه شده است. در فصل دوم، با بررسی ضوابط آیین نامه ای در مورد بارهای مرده و زنده (بارهای ثقلی ) و نحوه محاسبه آنها و بحث کاهش سربار پرداخته می شود. در فصل سوم، بارهای ضربه ای و در فصل چهارم بارگذاری جراثقالها با توجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مورد بحث قرار می گیرد. فصل پنجم اختصاص به بارگذاری پارکینگ ها دارد و نظرات آیین نامه ای مورد توجه قرار می گیرد. در فصل ششم به بارگذاری پله و پله برقی و انواع آسانسور پرداخته می شود که در این بخش از مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان - آسانسورها و پله های برقی- 1387 استفاده شده است.   فصل هفتم به بارگذاری برف اختصاص دارد که در این فصل علاوه بر بررسی ضوابط آیین نامه ای  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در مورد بارگذاری برف، ضوابط آیین نامه ANSI آمریکا نیز درمورد بارگذاری برف ارائه شده است.

در فصل هشتم، نحوه بارگذاری باد طبق  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مطرح شده است. فصل نهم، به طور کامل بارگذاری زلزله و نحوه محاسبه نیروی زلزله و پخش آن در طبقات ساختمان و بین عناصر مقاوم را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل دهم، نکات جانبی بارگذاری زلزله، تاثیر فرم معماری بر نحوه آسیب پذیری سازه ای، ساختمان های دوبلکسی، دیافراگم ها و سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی در ساختمانهای معمولی و بلند تشریح شده اند. فصل یازدهم به محاسبه سختی عناصر مقاوم و فصل دوازدهم به محاسبه نیروی زلزله برای سازه های خاص مانند دودکش ها، مخازن هوایی آب و ... تخصیص یافته اند.

در فصل سیزدهم، خواننده با آیین نامه جدید زلزله ایران (استاندارد 2800 ویرایش سوم) و ابهامات و مهمترین تغییرات و اصلاحات آن نسبت به ویرایش دوم آشنا می‌شود. در فصل چهاردهم دیدگاه آیین نامه در مورد ساختمانهای با مصالح بنایی مطرح شده و در فصل پانزدهم نحوه محاسبه پریود نوسانات طبیعی سازه ها مورد بحث قرار می گیرد.

ترکیبات مختلف بارگذاری براساس آیین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI)، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه فولاد آمریکا AISC(به روش تنش مجاز و LRFD) در فصل شانزدهم آورده شده اند. در فصل هفدهم کتاب، تفاوت آیین نامه بارگذاری زلزله ایران و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ارائه شده است و در فصل هجدهم نیز به نحوه بارگذاری انفجاری اشاره می شود.

در فصل نوزدهم به بارگذاری مخازن آب بر اساس ضوابط نشریه شماره 123 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندارد 2800  پرداخته شده است. در فصل بیستم به ارائه ضوابط آیین نامه بارگذاری پلها (نشریه شماره 139 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) پرداخته می شود و نهایتا، فصل بیست و یکم به اختصار به بارگذاری ناشی از اثر ضربه هواپیما به ساختمان تخصیص یافته است.

در بخش پیوست، جداول مربوط به بارهای زنده، جرم مخصوص مواد و اجزای ساختمان، تقسیم بندی شهرهای مختلف ایران از نظر بار برف، سرعت و فشار مبنای باد شهرهای مختلف و درجه بندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم ایران ارائه شده اند و در انتها منابع و مراجعی که در تهیه این کتاب از آنها استفاده گردیده است ذکر شده‌اند.

نویسندگان ضمن اعتراف به این حقیقت که چاپ کتابی به این گستردگی عاری از خطا و اشتباه نمی باشد، ویرایش دوم کتاب بارگذاری سازه ها را تقدیم دانشجویان رشته عمران و مهندسین عزیزی که مایل به تکمیل معلومات خود در این زمینه       می باشند می نمایند و منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ارزنده این عزیزان می باشند.

مؤلفین در اینجا برخود لازم می دانند که از جناب آقای مهندس ابراهیم امامی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان که با پشتکار و دلسوزی فراوان در تنظیم این کتاب، همکاری نموده اند تقدیر و تشکر به عمل آورند. همچنین لازم است تشکر ویژه خود را به جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی، آقای دکتر محسن گرامی، دکتر مجید قلهکی، مهندس ماهان قاسمی، مهندس مرتضی دهقان، مهندس نادر قدس، مهندس فرهود تشرفی و مهندس پژمان به زرد اعلام نماییم.

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه سمنان و آقای مهندس حمیدرضا مولایی، مسئول انتشارات دانشگاه سمنان که در جهت چاپ و انتشار سریع کتاب همکاری داشته اند سپاسگزاری می شود. همچنین از زحمات آقای اسماعیل شجاعی در مورد طرح روی جلد و صفحه آرایی تقدیر می شود.

در اینجا برخود لازم می دانیم از همکاری همسرانمان که با وجود آوردن شرایط مناسب زندگی، امکان تمرکز فکری جهت تألیف این کتاب را فراهم نمودند در حد توان قدردانی نماییم و امیدواریم مطالب پیش روی برای مهندسین و دانشجویان طالب علم و دانش مفید واقع شود.

 

                     دکتر علی خیرالدین- مهندس علی مسعود انواری

                                                                           

 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 190825
 بازدید امروز : 166
 کل بازدید : 606924
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.1406
تقویم
Copyright  © 2018 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved